Pályázatok, munkalehetőségek

Aktuális pályázat:

AMK HÖK Elnöki és AMK HÖK PR-és rendezvényekért felelős elnökségi tag pályázati kiírás ITT tekinthető meg! A Hallgatói Tanács Tag pályázat pedig ITT! Határidejük november 24. 12:00. Határidőn túli pályázatokat nem fogadunk el.!!!

Óbudai Egyetem Ösztöndíj

Az OE ösztöndíj a tantervi követelményeken túlmenő, kiemelkedő szakmai, tudományos, sport, kulturális és közéleti teljesítmények alapján pályázat útján nyerhetők el 5 hónapra. Minden hallgató csak egy kategóriában adhat le pályázatot. A pályázat a http://palyazatok.hok.uni-obuda.hu/ weboldalon érhető el a félév kezdetekor. A pályázati űrlapot kinyomtatva, aláírva, az eredeti vagy hitelesített igazolásokkal együtt kell leadni a Hallgató Központban a szorgalmi időszak második hetének végéig.

Kategóriák:

 • Kulturális és közéleti: tantervi követelmények kiváló teljesítése mellett, kiemelkedő kulturális és/vagy közéleti tevékenység. Ebben a kategóriában kizáró ok, ha a pályázó a HÖK tisztségviselője.
 • Szakmai és tudományos: tantervi követelmények kiváló teljesítése mellett, kiemelkedő (országos, ill. nemzetközi szinten jegyzett hat hónapnál nem régebbi) szakmai és/vagy tudományos teljesítmény, eredmény.
 • Sport: tantervi követelmények érdemi teljesítése mellett, kiemelkedő – országos, ill. nemzetközi szinten jegyzett, hat hónapnál nem régebbi sporteredmény.

Bursa Hungarica

A helyi Önkormányzat, a Megyei Önkormányzat és a felsőoktatási intézmény által meghirdetett ösztöndíj. A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx

A pályázatot papíralapon (nyomtatott formában), a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani.

További részletek a http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/ weboldalon.

Kollégiumi Díjmérséklési Támogatás

Az Óbudai Egyetem Kollégiumi Felvételi Bizottsága minden tanév őszi félévében kollégiumi díjmérséklésre pályázatot hirdet. A díjmérséklés egy tanévre (10 hónap) vonatkozik, melynek mértéke 25, 50, 75 százalékos lehet. A pályázaton olyan nappali tagozatos hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók vehetnek részt, akik aktív kollégiumi jogviszonnyal rendelkeznek. A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a díjmérséklési kérelem rövid indoklását, a pályázó Neptun kódját, valamint a kollégium megnevezését. A pályázatot írásban kell benyújtani bármelyik Hallgatói Központban. A pályázatokat a Kollégiumigazgató, az EHÖK Kollégiumi alelnöke és a Diákjóléti Bizottság elnöke bírálja el.

Alaptámogatás

Az első alkalommal államilag támogatott teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személy az első bejelentkezése alkalmával – kérelemre – a hallgatói normatíva 50%-ának megfelelő összegű alaptámogatásra jogosult, amennyiben a hallgató:

 • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
 • halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
 • családfenntartó, vagy
 • nagycsaládos, vagy
 • árva, vagy
 • hátrányos helyzetű, vagy
 • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 • félárva.

Rendszeres Szociális Ösztöndíj

A rendszeres szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete alapján egy képzési időszakra biztosított, havonta folyósított juttatás. A pályázat a http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu/ weboldalon érhető el. A kitöltési útmutatóban meghatározott igazolások feltöltése után, a kitöltött űrlapot kinyomtatva, kell leadni a hallgatói központokban.

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére folyósított egyszeri juttatás. Rendkívüli szociális ösztöndíjban a hallgató részletes indoklást tartalmazó kérelme alapján részesülhet. A pályázat a http://eszoctam.hok.uni-obuda.hu/ weboldalon érhető el.

Köztársasági Ösztöndíj

A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A köztársasági ösztöndíjat egy teljes tanév (10 hónap) időtartamára lehet elnyerni. A köztársasági ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. A pályázatokat a hallgató a felsőoktatási intézményhez nyújtja be. Az egyetemen köztársasági ösztöndíjban részesíthető, aki az előző tanév mindkét félévében 4,0-nél jobb tanulmányi átlag eredményt (kreditrendszerben a kreditindex) ért el és a Hallgatói Önkormányzatban, tudományos diákkörben, illetve szakmai területen kimagasló munkát végez. A pályázati lap letölthető a http://neptun.uni-obuda.hu/ weboldalról, vagy beszerezhető a Tanulmányi Osztályokról. A pályázatokat a tavaszi félév végén kell leadni.

 

Egyéb Pályázatok

 

Comments are closed.